Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Onze organisatie, bekend als de “Company” of “ons” of “wij”, biedt via onze aangewezen software en website (bekend als de “Website”) onderscheidende marketing-, advertentie-, promotie- en gerelateerde diensten (afgekort als de “Service”). Degenen die gebruik maken van de Service worden “Gebruikers”, “jij” of “jouw” genoemd. De regels uiteengezet in deze “Gebruiksvoorwaarden” (“Voorwaarden”) beheersen hoe Gebruikers toegang kunnen verkrijgen en gebruik kunnen maken van de Website en Diensten. Voordat Gebruikers de Website gebruiken, moeten zij deze Voorwaarden accepteren.

Het is belangrijk dat je deze Voorwaarden zorgvuldig doorneemt, aangezien deze jouw gebruik van de Website en Diensten beheersen. Jouw toegang, registratie, download, delen of andere gebruik van de Website, of gebruik van enige software-scripts die wij leveren om de Website beschikbaar of bruikbaar te maken, geeft aan dat je akkoord gaat met deze Voorwaarden en onze Privacy Policy, die door ons op elk moment kan worden bijgewerkt. Indien je de Website blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden, wordt aangenomen dat je de bijgewerkte voorwaarden hebt geaccepteerd. Indien je het niet eens bent met deze Voorwaarden, klik dan niet op “AKKOORD” en onthoud je van het gebruik van de Website.

1. Gebruik van de website en diensten

Indien u voldoet aan de hier vermelde algemene voorwaarden, bent u geautoriseerd om de website en de diensten op een niet-exclusieve manier te gebruiken. Let wel op dat het bedrijf het recht behoudt om de website of diensten, inclusief het stopzetten van elk aspect of het geheel van de website en/of diensten, te wijzigen, bij te werken of aan te passen, of de toegang tot inhoud via de website of diensten te verwijderen of te wijzigen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving.

Wanneer u de diensten of website gebruikt, stemt u ermee in dat het bedrijf kan verifiëren of gebruikers aan hun verplichtingen en garanties hebben voldaan, maar dit is niet verplicht. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het waarborgen dat gebruikers aan deze vereisten voldoen of dat zij voorkomen dat degenen die dit niet doen, de diensten of de website gebruiken. Het is uw verantwoordelijkheid om te evalueren en te beslissen of u interactie wilt hebben met derden. Als u schendingen ontdekt van de verplichtingen en garanties, meld deze dan bij het bedrijf.

Beperkingen

Zonder afbreuk te doen aan Sectie 1, mag je niet, en mag je geen derde partij toestaan om: (a) reverse engineering te gebruiken of te proberen om de onderliggende code van de Website of Services te vinden; (b) de Website of Services te gebruiken in strijd met enige toepasselijke wet of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot, het plaatsen, publiceren, delen of anderszins overdragen van illegaal of beledigend materiaal; (c) de Website, Services of inhoud van een van de Website of Services kopiëren, wijzigen of afgeleide werken maken; (d) proberen om een beveiligings- of toegangscontrolemechanisme van de Website of Services uit te schakelen of te omzeilen; (e) cheats, exploits, automatiseringssoftware, bots, hacks, mods of andere ongeautoriseerde software van derden ontwerpen of helpen ontwerpen om de Website of Services te wijzigen of te verstoren; (f) de Website of Services gebruiken of communiceren met andere Gebruikers voor elk doel dat in strijd is met een toepasselijke wet of regelgeving; (g) proberen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Website of Services, andere Gebruikersaccounts, zoals hieronder gedefinieerd, of andere apparaten, computersystemen, telefoonsystemen of netwerken die verbonden zijn met de Website of Services; en (h) informatie over Gebruikers verzamelen of anderszins verzamelen zonder hun toestemming.

3. Marketing Materials and Newsletters

Naast de bepalingen van Sectie 3 hierboven, geeft de Gebruiker uitdrukkelijke toestemming aan het Bedrijf om de Gebruiker te voorzien van marketingmateriaal en nieuwsbrieven (de “Marketing Materials and Newsletters”), via alle beschikbare middelen, inclusief e-mail, sms-berichten, fax, post, geautomatiseerde kiesdiensten of enige andere middelen, allemaal naar het uitsluitend meest beoordelingsvermogen van het Bedrijf van tijd tot tijd, en om dergelijke Marketing Materials and Newsletters te ontvangen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Het Bedrijf is de eigenaar van alle wereldwijde rechten, titels en belangen in: (a) de Website en Diensten, verbeteringen, afgeleiden, bugfixes of verbeteringen aan de Website en Diensten; en (b) handelsnamen, handelsmerken en logo’s van het Bedrijf, en dergelijke rechten blijven te allen tijde uitsluitend bij het Bedrijf. Alle verwijzingen in deze Voorwaarden of enige andere communicatie naar de verkoop, doorverkoop of aankoop van het voorgaande betekenen alleen het recht om de Website en Diensten te gebruiken overeenkomstig deze Voorwaarden.

5. Privacy

U stemt ermee in om geen inhoud geleverd door de Diensten en Website op te slaan, te verzamelen of anderszins te behouden en te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Bovendien erkent u dat het Bedrijf, naar eigen goeddunken, inhoud en openbare gegevens, inclusief informatie die u of een andere Gebruiker of Derde Partij persoonlijk zou kunnen identificeren, of uw persoonlijke interesses zou kunnen beschrijven, kan opslaan, verzamelen of anderszins behouden en gebruiken. Het Bedrijf heeft het recht dergelijke inhoud en openbare gegevens te gebruiken overeenkomstig de relevante wetten, zoals uiteengezet in het privacybeleid van het Bedrijf. Onverminderd de bepalingen van Sectie 1 onderzoekt, verifieert, onderschrijft of valideert het Bedrijf dergelijke inhoud of openbare gegevens niet. De Gebruiker die dergelijke inhoud of openbare gegevens plaatst, uploadt, deelt of anderszins beschikbaar maakt, neemt hiervoor alleen de verantwoordelijkheid op zich, inclusief enige informatie van derden en noodzakelijke toestemmingen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade als gevolg van niet-naleving van het bovenstaande, en u stemt ermee in het Bedrijf te vrijwaren en te beschermen tegen eventuele schade of verliezen als gevolg van het bovenstaande.

6. Externe verbindingen

De Website of Diensten kunnen links of andere inhoud bevatten die verband houden met websites, adverteerders, uitgevers of Producten van derden. Het Bedrijf heeft geen controle over dergelijke inhoud en biedt geen vertegenwoordiging over dergelijke inhoud of enige informatie die via dergelijke inhoud wordt verstrekt of overgebracht, of die anderszins wordt geleverd door een derde partij.

7. Beperkt gebruik

Commerciële ondernemingen zijn niet toegestaan via de Website en Diensten (tenzij het Bedrijf expliciet toestaat dat Gebruikers worden verbonden met Derde Partijen) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. De Website en Diensten mogen niet worden gebruikt door een individu of organisatie om voor een andere website te werven, te soliciteren, te adverteren of contact op te nemen met Gebruikers voor werkgelegenheids-, contracterings- of enig ander doel voor een bedrijf dat niet verbonden is met het Bedrijf, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. U stemt ermee in om de Diensten en Website niet te gebruiken om contact op te nemen, te adverteren, te solicit of te verkopen aan een andere Gebruiker zonder hun uitdrukkelijke toestemming, tenzij anders toegestaan onder deze Voorwaarden.

8. Afwijzingen

Het Bedrijf doet redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de technologie de Website en Diensten veilig en beveiligd houdt. Echter, geen enkele technologie is volledig veilig. Als gevolg hiervan, terwijl we streven naar het gebruik van commercieel aanvaardbare methoden om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Behalve zoals expliciet vermeld in deze Voorwaarden, is het gebruik van de Website en Diensten naar eigen goeddunken en risico. De Website en Diensten worden geleverd op een ‘AS IS’ en ‘AS AVAILABLE’-basis zonder garanties van welke aard dan ook. Het Bedrijf wijst uitdrukkelijk alle impliciete of wettelijke garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de Website en Diensten af, inclusief, maar niet beperkt tot garanties voor titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk op eigendomsrechten, handelswijze of prestatie.

9. Beperking van Aansprakelijkheid

Het Bedrijf garandeert niet de waarde, kwaliteit, compatibiliteit, of enig ander aspect van de Derde Partijen, Producten, of enige andere informatie die beschikbaar is gesteld, verbruikt, of anderszins beschikbaar wordt gemaakt (hierna in deze Sectie: de ‘Kenmerken’). Elke Feature valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de toepasselijke Derde Partij of Gebruiker die het gebruikt, indien van toepassing, of die de Diensten of Website gebruikt. Het Bedrijf verplicht zich niet om dergelijke naleving te controleren en kan handelen waarbij niet-naleving wordt gedetecteerd zoals beslist zal worden in overeenstemming met haar eigen discretie, zoals beschreven in deze Voorwaarden. U begrijpt en stemt ermee in dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud of andere informatie die onnauwkeurig, aanstootgevend, ongepast voor kinderen, of anderszins ongeschikt voor u is.

10. Diversen

Elke rechtsvordering tegen het bedrijf moet binnen één (1) jaar na de datum waarop een dergelijke rechtsvordering is ontstaan ​​worden ingesteld. In het geval dat een bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar wordt geacht, zal deze worden vervangen door een afdwingbare bepaling die het meest nauwkeurig de oorspronkelijke bepaling benadert, en de resterende voorwaarden van deze voorwaarden blijven volledig van kracht. Niets in deze Voorwaarden schept een agentschap, arbeids-, joint venture- of partnernetwerkrelatie tussen u en het Bedrijf of stelt u in staat namens het Bedrijf op te treden. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en u met betrekking tot het onderwerp hiervan.