Användarvillkor

Användarvillkor

Vår organisation, känd som “Företaget” eller “oss” eller “vi”, tillhandahåller särskilda marknadsförings-, reklam-, främjande och relaterade tjänster (som hänvisas till som “Tjänsten”) genom vår angivna programvara och webbplats (känd som “Webbplatsen”). De som använder Tjänsten kallas “Användare”, “du” eller “din”. Reglerna som beskrivs i dessa “Användarvillkor” (“Villkor”) styr hur Användare kan få tillgång till och använda Webbplatsen och Tjänsterna. Innan du använder Webbplatsen måste Användare acceptera dessa Villkor.

Det är viktigt att du noggrant granskar dessa Villkor eftersom de styr din användning av Webbplatsen och Tjänsterna. Din åtkomst, registrering, nedladdning, delning eller någon annan användning av Webbplatsen, eller användning av några programvaruskript vi tillhandahåller för att göra Webbplatsen tillgänglig eller användbar, indikerar ditt samtycke till dessa Villkor och vår sekretesspolicy, som kan uppdateras av oss när som helst. Om du fortsätter att använda Webbplatsen efter några ändringar i dessa Villkor, kommer det att antas att du har accepterat de uppdaterade villkoren. Om du inte samtycker till dessa Villkor, klicka inte på “ACCEPTERA” och avstå från att använda Webbplatsen.

1. Användning av webbplatsen och tjänsterna

Om du följer de villkor som anges här är du auktoriserad att använda webbplatsen för att utnyttja tjänsterna på ett icke-exklusivt sätt. Observera dock att företaget behåller rätten att ändra, uppdatera eller ändra webbplatsen eller tjänsterna, inklusive att avbryta någon aspekt eller hela webbplatsen och/eller tjänsterna, eller ta bort eller ändra något innehåll som är tillgängligt via webbplatsen eller tjänsterna, efter eget godtycke och utan föregående meddelande.

När du använder tjänsterna eller webbplatsen godkänner du att företaget kan verifiera om användare har uppfyllt sina åtaganden och garantier, men detta är inte obligatoriskt. Företaget ansvarar inte för att säkerställa att användare uppfyller dessa krav eller för att förhindra dem som inte gör det från att använda tjänsterna eller webbplatsen. Det är ditt ansvar att utvärdera och bestämma om du ska interagera med tredje parter. Om du upptäcker några överträdelser av åtagandena och garantier, vänligen rapportera dem till företaget.

Begränsningar

Utöver vad som anges i avsnitt 1 får du inte och du får inte tillåta någon tredje part att: (a) reverse engineer eller försöka hitta den underliggande koden på webbplatsen eller tjänsterna, (b) använda webbplatsen eller tjänsterna i strid med någon tillämplig lag eller föreskrift, inklusive men inte begränsat till, posta, publicera, dela eller på annat sätt överföra något olagligt eller stötande material; (c) kopiera, modifiera eller skapa härledda verk av webbplatsen, tjänsterna eller innehållet på någon av webbplatsens eller tjänsternas delar; (d) försöka inaktivera eller kringgå någon säkerhets- eller åtkomstkontrollmekanism på webbplatsen eller tjänsterna; (e) designa eller assistera i att designa fusk, exploits, automatiseringsprogramvara, bots, hackar, lägen eller annan obehörig tredjepartsprogramvara för att ändra eller störa webbplatsen eller tjänsterna; (f) använda webbplatsen eller tjänsterna eller samspela med andra användare för något syfte som strider mot någon tillämplig lag eller föreskrift; (g) försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen eller tjänsterna, andra användarkonton, som definieras nedan, eller andra enheter, datorsystem, telefon system eller nätverk som är anslutna till webbplatsen eller tjänsterna; och (h) samla in eller på annat sätt samla in information om användare utan deras samtycke.

3. Marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev

Som ett tillägg till bestämmelserna i avsnitt 3 ovan ger Användaren uttryckligt samtycke till att Bolaget tillhandahåller Användaren marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev (“Marknadsföringsmaterial och Nyhetsbrev”) genom vilka medel som helst, inklusive e-post, text och SMS-meddelanden, fax, post, automatiska samtalstjänster eller andra medel, helt i enlighet med Bolagets ensamrätt från tid till annan, samt för att ta emot sådana Marknadsföringsmaterial och Nyhetsbrev.

4. Immateriella rättigheter

Bolaget äger alla globala rättigheter, titlar och intressen i: (a) webbplatsen och tjänsterna, förbättringar, derivat, buggfixar eller förbättringar av webbplatsen och tjänsterna; och (b) handelsnamn, varumärken och logotyper från Bolaget, och sådana rättigheter ska förbli enbart hos Bolaget vid alla tider. Alla referenser i dessa villkor eller annan kommunikation till försäljning, återförsäljning eller inköp av det föregående ska endast betyda rätten att använda webbplatsen och tjänsterna i enlighet med dessa villkor.

5. Integritet

Du accepterar att inte lagra, samla in eller på annat sätt behålla och använda något innehåll som tillhandahålls av Tjänsterna och Webbplatsen utan att få föregående skriftligt tillstånd från Bolaget. Dessutom erkänner du att Bolaget vid sitt eget gottfinnande kan lagra, samla in eller på annat sätt behålla och använda något innehåll och allmän data, inklusive information som kan identifiera dig eller en annan Användare eller tredje part personligen, eller beskriva dina personliga intressen. Bolaget har rätt att använda sådant innehåll och allmän data i enlighet med gällande lagar, enligt Bolagets sekretesspolicy. Trots bestämmelserna i avsnitt 1 undersöker, verifierar, bekräftar eller validerar inte Bolaget sådant innehåll eller allmän data. Användaren som postar, laddar upp, delar eller på annat sätt gör sådant innehåll eller allmän data tillgängligt antar det ensamma ansvaret för det, inklusive all tredjepartsinformation och nödvändiga samtycken. Bolaget kommer inte att hållas ansvarigt för några förluster eller skador som uppstår på grund av bristande efterlevnad av ovanstående, och du accepterar att skydda och skydda Bolaget från eventuella skador eller förluster som uppstår från ovanstående.

6. Externa anslutningar

Webbplatsen eller tjänsterna kan visa länkar eller annat innehåll associerat med webbplatser, annonsörer, förlag eller produkter från tredje parter. Bolaget har ingen kontroll över och erbjuder ingen representation om sådant innehåll eller någon information som tillhandahålls eller överförs via sådant innehåll, eller på annat sätt tillhandahålls av någon tredje part.

7. Begränsad användning

Kommersiella företag är inte tillåtna genom Webbplatsen och Tjänsterna (om inte Bolaget explicit tillåter att användare kopplas till tredje parter) utan den uttryckliga skriftliga tillåtelsen från Bolaget. Webbplatsen och Tjänsterna får inte användas av någon individ eller organisation för att rekrytera för en annan webbplats, begära, annonsera eller kontakta användare för sysselsättning, entreprenad eller något annat syfte för ett företag som inte är anslutet till Bolaget utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Bolaget. Du accepterar att inte använda Tjänsterna och Webbplatsen för att kontakta, annonsera, begära eller sälja till andra Användare utan deras uttryckliga samtycke, om inte annat tillåts enligt dessa Villkor.

8. Friskrivningar

Företaget gör rimliga ansträngningar för att se till att dess teknik håller webbplatsen och tjänsterna säkra och trygga. Men ingen teknik är helt säker. Således strävar vi efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda din personliga information, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor, är din användning av webbplatsen och tjänsterna på egen risk. Webbplatsen och tjänsterna tillhandahålls på en “SOM DE ÄR” och “SOM TILLGÄNGLIGA” grund utan garantier av något slag. Företaget friskriver sig uttryckligen från alla underförstådda eller lagstadgade garantier av alla slag som är relaterade till webbplatsen och tjänsterna, inklusive utan begränsning garantier för titel, försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte, icke-intrång av proprietära rättigheter, affärsgång eller utförande.

9. Ansvarsbegränsning

Företaget garanterar inte värdet, kvaliteten, kompatibiliteten eller någon annan aspekt av tredje part, produkter eller annan information som tillhandahålls, konsumeras eller på annat sätt finns tillgänglig (nedan: “Funktionerna”). Vilken funktion som helst ligger under ensamt ansvar för tillämplig tredje part eller användare som använder den, enligt tillämpligt, eller som använder tjänsterna eller webbplatsen. Företaget åtar sig inte att övervaka sådan efterlevnad och kan agera där icke-efterlevnad upptäcks enligt dess ensamma skäl, som beskrivs i dessa villkor. Du förstår och godtar att du kan utsättas för innehåll eller annan information som är felaktig, anstötlig, olämplig för barn, eller på annat sätt olämplig för dig.

10. Diverse

Alla rättstvister mot företaget måste väckas inom ett (1) år från dagen då rättstvisten uppkom. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara obrukbar, ska sådan bestämmelse ersättas med en verkställbar bestämmelse som mest nära uppnår effekten av den ursprungliga bestämmelsen och de återstående villkoren i dessa Villkor ska fortsätta att gälla i full kraft och verkan. Ingenting i dessa Villkor skapar något byrå-, anställnings-, samriskpartnerskaps-, eller samarbetsförhållande mellan dig och företaget eller möjliggör att du kan agera på företagets vägnar. Utom som uttryckligen kan anges i dessa Villkor utgör dessa Villkor hela avtalet mellan företaget och dig avseende ämnet härav.