Warunki użytkowania

Regulamin

Nasza organizacja, znana jako “Firma” lub “my”, zapewnia różne usługi związane z marketingiem, reklamą, promocją i podobnymi usługami (nazywanymi “Usługa”) poprzez nasze wyznaczone oprogramowanie i stronę internetową (znane jako “Strona internetowa”). Osoby korzystające z Usługi są nazywane “Użytkownikami”, “Ty” lub “Twój”. Zasady określone w tych “Warunkach korzystania z usług” (“Warunki”) regulują sposób, w jaki Użytkownicy mogą uzyskać dostęp i korzystać ze Strony internetowej i Usług. Przed korzystaniem ze Strony internetowej Użytkownicy muszą zaakceptować te Warunki.

Ważne jest, abyś dokładnie przeczytał te Warunki, ponieważ regulują one Twoje korzystanie ze Strony internetowej i Usług. Twoje uzyskanie dostępu, rejestracja, pobieranie, udostępnianie lub jakiekolwiek inne korzystanie ze Strony internetowej, lub korzystanie z oprogramowania, które udostępniamy w celu umożliwienia korzystania ze Strony internetowej, oznacza Twoją zgodę na te Warunki i naszą Politykę prywatności, która może być przez nas aktualizowana w dowolnym momencie. Jeśli nadal korzystasz ze Strony internetowej po wprowadzeniu zmian w tych Warunkach, zakładamy, że zaakceptowałeś zaktualizowane warunki. Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami, proszę nie klikać “AKCEPTUJ” i powstrzymać się od korzystania ze Strony internetowej.

1. Korzystanie z strony internetowej i usług

Jeśli zgadzasz się z warunkami i zasadami tutaj wymienionymi, masz uprawnienia do korzystania ze strony internetowej celem korzystania z usług w sposób nie wyłączny. Jednak należy pamiętać, że Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji lub zmiany strony internetowej lub usług, w tym do wycofania dowolnej części lub całości strony internetowej i/lub usług lub usunięcia lub zmodyfikowania dowolnej treści dostępnej za pośrednictwem strony internetowej lub usług, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia.

Korzystając z usług lub strony internetowej, zgadzasz się, że firma może weryfikować, czy użytkownicy spełnili swoje Zobowiązania i Gwarancje, ale nie jest to obowiązkowe. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie, że Użytkownicy spełniają te wymagania lub za zapobieganie korzystaniu z usług lub strony internetowej przez osoby, które ich nie spełniają. Odpowiedzialność za ocenę i decyzję o interakcji z trzecimi stronami spoczywa na Tobie. Jeśli zauważysz naruszenia Zobowiązań i Gwarancji, zgłoś je firmie.

Ograniczenia

Bez uszczerbku dla sekcji 1, nie będziesz i nie pozwolisz żadnej trzeciej stronie na: (a) próbę złamania lub próbę znalezienia podstawowego kodu strony lub usług; (b) używanie strony lub usług w naruszeniu jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawnych lub przepisów, w tym, lecz nie tylko, publikowanie, udostępnianie lub inne przenoszenie jakiegokolwiek nielegalnego lub obraźliwego materiału; (c) kopiowanie, modyfikowanie lub tworzenie pochodnych utworów strony, usług lub treści którejkolwiek ze stron lub usług; (d) próbę wyłączenia lub obejścia jakiejkolwiek metody bezpieczeństwa lub kontroli dostępu strony lub usług; (e) projektowanie lub pomaganie w projektowaniu oszustw, exploitów, automatyzacji oprogramowania, botów, hacków, trybów lub jakiegokolwiek innego nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich do modyfikowania lub ingerowania w stronę lub usługi; (f) używanie strony lub usług lub interakcja z innymi użytkownikami w celu naruszania obowiązujących przepisów prawnych lub przepisów; (g) próbę nieautoryzowanego dostępu do strony lub usług, innych kont użytkowników, zdefiniowanych poniżej, lub innych urządzeń, systemów komputerowych, systemów telefonicznych lub sieci podłączonych do strony lub usług; i (h) zbieranie lub inaczej gromadzenie informacji o użytkownikach bez ich zgody.

3. Materiały marketingowe i biuletyny

Oprócz postanowień z sekcji 3 powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przez Firmę materiałów marketingowych i biuletynów („Materiały marketingowe i biuletyny”) za pomocą dostępnych środków, w tym za pomocą wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i SMS, faksu, poczty, usług wybierania automatycznego lub innych środków, wszystko to zgodnie z wyłączną decyzją Firmy od czasu do czasu, oraz na otrzymywanie tych materiałów marketingowych i biuletynów.

4. Prawa własności intelektualnej

Firma jest właścicielem praw, tytułów i interesów na całym świecie w: (a) Stronie internetowej i Usługach, w tym w ulepszonych, pochodnych, poprawkach błędów lub ulepszeniach Strony internetowej i Usług; oraz (b) handlowych nazwach, znakach towarowych i logo Firmy, a te prawa pozostaną wyłącznie w gestii Firmy przez cały czas. Wszystkie odniesienia w niniejszych Warunkach lub innych komunikatach do sprzedaży, odsprzedaży lub zakupu powyższych będą oznaczać tylko prawo do korzystania ze Strony internetowej i Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami.

5. Prywatność

Zgadzasz się, że nie będziesz przechowywać, gromadzić ani wykorzystywać żadnej zawartości dostarczanej przez Usługi i Stronę internetową bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od Firmy. Ponadto uznajesz, że Firma, według własnego uznania, może przechowywać, gromadzić lub wykorzystywać jakąkolwiek treść i dane publiczne, w tym informacje, które mogą identyfikować Cię lub innego Użytkownika lub stronę trzecią osobiście, lub opisywać Twoje osobiste zainteresowania. Firma ma prawo do korzystania z takiej zawartości i danych publicznych zgodnie z obowiązującymi prawami, zgodnie z Polityką Prywatności Firmy. Mimo postanowień sekcji 1 Firma nie bada, nie zweryfikuje, nie popiera ani nie waliduje żadnej takiej zawartości ani danych publicznych. Użytkownik, który publikuje, przesyła, udostępnia lub w inny sposób udostępnia taką zawartość lub dane publiczne, ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, w tym za informacje osób trzecich i wymagane zgody. Firma nie będzie ponosiła odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z niezgodności z powyższymi postanowieniami, a Ty zgadzasz się, że zrekompensujesz i ochronisz Firmę przed jakimikolwiek szkodami lub stratami wynikającymi z powyższego.

6. Połączenia zewnętrzne

Strona sieci Web lub usługi mogą zawierać linki lub inne treści związane z witrynami internetowymi, reklamodawcami, wydawcami lub produktami od stron trzecich. Firma nie ma kontroli nad taką zawartością i nie udziela żadnej reprezentacji dotyczącej takiej zawartości lub jakichkolwiek informacji dostarczanych lub przekazywanych za pośrednictwem takiej zawartości lub dostarczanych przez jakąkolwiek stronę trzecią.

7. Ograniczone wykorzystanie

Działania komercyjne są zabronione na stronie internetowej i w usługach (chyba że Firma wyraźnie zezwala na łączenie użytkowników z trzecimi stronami) bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Strona internetowa i Usługi nie mogą być używane przez żadną osobę lub organizację do rekrutowania na innej stronie internetowej, zachęcania, reklamowania lub kontaktowania się z Użytkownikami w celu zatrudnienia, umówienia się lub w jakikolwiek inny sposób dla firmy nieaffilowanej z Firmą bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Zgadzasz się, że nie będziesz używać Usług i Strony internetowej do kontaktowania się, reklamowania, zachęcania do zakupu lub sprzedaży żadnego innego Użytkownika bez jego wyraźnej zgody, chyba że zezwala na to w inny sposób niniejszych Warunków.

8. Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności

Firma podejmuje rozsądne wysiłki, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę swoich technologii na stronie internetowej i usługach. Jednak żadna technologia nie jest w pełni bezpieczna. Dlatego, choć dążymy do stosowania w handlowych i akceptowalnych metod ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Z wyłączeniem wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, korzystanie z witryny internetowej i usług odbywa się według własnego uznania i ryzyka. Witryna internetowa i usługi są udostępniane „TAKIE, JAKIE SĄ” i „TAKIE, JAKIE DOSTĘPNE SĄ” bez żadnej gwarancji. Firma wyraża wyraźne oświadczenie o wyłączeniu wszystkich domniemanych lub ustawowych gwarancji dowolnego rodzaju związanych z Witryną internetową i usługami, w tym, bez ograniczeń, gwarancji tytułu, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nie naruszenia praw własności, porozumienia zawartego lub wynikającego wykonania.

9. Ograniczenia odpowiedzialności

Firma nie gwarantuje wartości, jakości, zgodności ani innych aspektów stron trzecich, produktów lub jakichkolwiek innych informacji udostępnionych, spożywanych lub w inny sposób dostępnych (zwanych w niniejszym rozdziale „Funkcjami”). Każda Funkcja jest wyłącznie odpowiedzialnością odpowiedniej strony trzeciej lub użytkownika, który z niej korzysta, stosownie do wykorzystywanych usług lub strony internetowej. Firma nie zobowiązuje się do monitorowania takiego przestrzegania i może działać, gdzie wykryta zostanie niezgodność, według swojego wyłącznego uznania, zgodnie z opisanymi w niniejszych Warunkach postanowieniami. Zgadzasz się i akceptujesz, że możesz być narażony na treści lub informacje, które są nieścisłe, nieodpowiednie dla dzieci lub nieodpowiednie dla Ciebie w inny sposób.

10. Różne

Każde roszczenie przeciwko Firmie musi być wniesione w ciągu jednego (1) roku od dnia powstania takiego roszczenia. W przypadku gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewyg executable, takie postanowienie zostanie zastąpione egzecowalnym postanowieniem, które najbardziej zbliży się do skutku pierwotnego postanowienia, a pozostałe warunki Niniejszych Warunków zachowują pełną moc i skuteczność. Nic w niniejszych Warunkach nie tworzy jakiejkolwiek agencji, zatrudnienia, spółki joint venture lub stosunku partnerskiego między Tobą a Firmą ani nie upoważnia Cię do działania w imieniu Firmy. Poza wyraźnymi oświadczeniami w niniejszych Warunkach, niniejsze Warunki stanowią całe porozumienie między Firmą a Tobą w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków.